‘กรมการขนส่งทางบก’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 18,380 บาท/เดือน

วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงาน สำหรับ ด้วยกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน : 18,380 บาท/เดือน
ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมาย
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำ คุ ก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำ คุ ก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น

-ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่สมัครในแต่ละตำแหน่ง
-ไม่มีภาระในการเกณฑ์ทหารในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน

การรับสมัคร

-วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
-ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1

-กรมการขนส่งทางบก ถพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 3107

-ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-ขอขอบคุณ ratchakarnjobs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *